KNVWS-logo

Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Weer- en Sterrenkunde

Naar homepage

Besluit betreffende het Dr. J. van der Biltfonds

(Aangenomen in de ledenvergadering van 26 februari 1944, gewijzigd in de verenigingsraad van 8 oktober 1994 en van 9 april 2011. Zie ook de lijst van winnaars.)

Algemene bepaling

Artikel 1
In dit besluit wordt verstaan onder de statuten en het huishoudelijk reglement: de statuten en het huishoudelijk reglement van de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Weer en Sterrenkunde.
De overige in dit besluit voorkomende begrippen hebben, indien die begrippen ook voorkomen in de statuten of het huishoudelijk reglement, de betekenis die deze stukken er aan geven.

Stichting; naam

Artikel 2
1.         Het fonds is op 26 februari 1944 gesticht door leden van de toenmalige NVWS als een uiting van waardering en erkentelijkheid jegens de op deze datum afgetreden voorzitter.
2.         Het fonds wordt in verband hiermede genoemd naar dr. J. van der Bilt, die van 24 februari 1934 tot 26 februari 1944 het voorzitterschap van de vereniging heeft bekleed.

Grondslag; versterking

Artikel 3
1          De grondslag van het fonds is gelegd door vrijwillige bijdragen bij de stichting. Het kapitaal van het fonds kan te allen tijde worden versterkt door bijdragen van de KNVWS of van derden.
2.         Ook kunnen door de KNVWS of door derden bijdragen worden verleend, die rechtstreeks moeten dienen voor de toekenning van prijzen; deze bijdragen worden toegevoegd aan de in artikel 5 bedoelde baten.

Doel

Artikel 4
Het doel van het fonds is met de belegging van het kapitaal baten te verwerven, waardoor de mogelijkheid tot regelmatige toekenning van een Dr. J. van der Biltprijs wordt verzekerd. Het fonds mag nimmer worden aangewend voor een ander doel dan in dit besluit is aangegeven.

Belegging; scheiding van kapitaal en baten

Artikel 5
1.         Het kapitaal van het fonds moet afzonderlijk worden belegd; de daarmede te verwerven baten komen ten goede aan bet fonds, maar worden gescheiden gehouden van het kapitaal.
2.         De baten van het fonds moeten, voor zover mogelijk en in een ronde som, op korte termijn eveneens afzonderlijk worden belegd; de daarmee te verwerven opbrengst wordt gevoegd bij de baten.
3.         Alleen de baten mogen worden aangewend voor de toekenning van prijzen.
 
Eigendom; beheer; verantwoording

Artikel 6
1.         Het fonds is eigendom van de KNVWS; het wordt door de penningmeester afzonderlijk beheerd.
2.         In de jaarvergadering legt de penningmeester verantwoording af over zijn beheer, waarbij kapitaal, baten en lasten afzonderlijk worden verantwoord.

Voorwaarden voor toekenning van een prijs

Artikel 7
1.         Een Dr. J. van der Biltprijs kan worden toegekend aan een bij de KNVWS aangesloten persoon, die als amateur:

a.
         een verdienstelijk weer of sterrenkundig onderzoek heeft verricht; of
b.         een wetenschappelijk bruikbare reeks waarnemingen heeft voltooid; of
c.         in bijzondere mate heeft bijgedragen tot het in de statuten bedoelde tijdschrift; *)
d.         een niet onder a tot en met c vallende handeling heeft verricht, die bijzondere verdienste heeft ten aanzien van de doelstellingen der KNVWS.
2.         Als amateur wordt in deze beschouwd elke persoon waarvan de te beoordelen prestatie niet stoelt op het uitoefenen of uitgeoefend hebben als beroep van de weerkunde of de sterrenkunde.
------
*) Het bedoelde tijdschrift is Zenit, de opvolger van het vroegere Hemel en Dampkring.

Benoeming commissie van beoordeling

Artikel 8
1.         Het bestuur benoemt ieder jaar een commissie van beoordeling, die adviseert over de toekenning van een prijs. De commissie bestaat uit drie bestuursleden en twee niet tot het bestuur behorende aangesloten personen, waarvan er een deskundige is op weerkundig en een op sterrenkundig gebied.
2.         Het bestuur geeft de commissie een aanwijzing omtrent het bedrag dat voor een prijs kan worden aangewend en, of eventueel meer prijzen kunnen worden toegekend.

Rapport commissie van beoordeling

Artikel 9
1.         De commissie legt haar bevindingen neer in een rapport. Is zij van oordeel dat een prijs kan worden toegekend aan een of meer aangesloten personen, dan neemt zij in haar rapport een judicium en een uitvoerig toegelichte voordracht op. Zij doet tevens een voorstel betreffende de aard van iedere toe te kennen prijs.
2.         Een prijs kan bestaan uit een oorkonde en een geldsom, ook kan zij worden toegekend in een andere door het bestuur geschikt geoordeelde vorm..
3.         Is de commissie van oordeel dat er geen aanleiding bestaat een prijs toe te kennen, dan kan zij met een eenvoudige verklaring volstaan.
4.         De commissie brengt binnen zes maanden haar rapport uit aan het bestuur.

Toekenning en uitreiking van prijzen

Artikel 10
 
1.         De beslissing over de toekenning van een Dr. J. van der Biltprijs berust bij het bestuur.
2.         De plechtige uitreiking van de Dr. J. van der Biltprijs of prijzen geschiedt op een door het bestuur aan te geven wijze. Bij de uitreiking wordt het judicium van de commissie van beoordeling bekend gemaakt.