KNVWS-logo

Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Weer- en Sterrenkunde

Naar homepage
Secretariaat KNVWS: Drs. J.A. de Boer, Prinses Irenelaan 1, 9765 AL Paterswolde. Telefoon 050 3094290, E-mail: J.A.de.Boer@rug.nl

Besluit betreffende de Hugo van Woerdenprijs

(Aangenomen in de bestuursvergadering van 12 februari 2011. Zie ook de lijst van winnaars.)

Het bestuur van de KNVWS besluit:

Algemene bepaling

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder de statuten: de statuten van de KNVWS.
De overige in dit besluit voorkomende begrippen hebben, indien die begrippen ook voorkomen in de statuten, de daar gegeven betekenis.

Instelling van de prijs

Artikel 2

1.†††††††† De prijs is op 12 februari 2011 ingesteld om de activiteiten van junioren op het gebied van de weer- en sterrenkunde te stimuleren.
2.†††††††† De prijs draagt de naam Hugo van Woerdenprijs naar prof.dr. Hugo vanWoerden, van 1992-2002 voorzitter van de KNVWS.

FinanciŽn

Artikel 3

De prijs komt ten laste van de begroting van de KNVWS of van een voorziening op de balans van de vereniging of van beide.

Voorwaarden voor toekenning van een prijs

Artikel 4

1.†††††††† De prijs kan jaarlijks worden toegekend aan een bij de KNVWS aangesloten persoon in de leeftijdsgroep van ten hoogste vijfentwintig jaar, die als amateur blijk heeft gegeven van uitzonderlijk inzicht in een weer- of sterrenkundig onderwerp.
2.†††††††† Als amateur wordt in deze beschouwd elke persoon, die de weerkunde of de sterrenkunde niet als beroep uitoefent of heeft uitgeoefend.

Benoeming commissie van beoordeling

Artikel 5

1.†††††††† Het bestuur benoemt ieder jaar een commissie van beoordeling, die adviseert over de toekenning van een prijs. De commissie bestaat uit twee bestuursleden en een niet tot het bestuur behorende deskundige op het gebied van de sterrenkunde en/of weerkunde.
2.†††††††† Het bestuur geeft de commissie een aanwijzing over het bedrag dat voor een prijs kan worden aangewend en in welke vorm het kan worden gegeven. Bij toekenning van de prijs aan meerdere personen wordt het bedrag gedeeld.

Rapport commissie van beoordeling

Artikel 6

1.†††††††† De commissie legt haar bevindingen neer in een rapport. Is zij van oordeel dat een prijs kan worden toegekend aan een of meer personen, dan neemt zij in haar rapport een judicium en een uitvoerig toegelichte voordracht op.
2.†††††††† Is de commissie van oordeel dat er geen aanleiding bestaat een prijs toe te kennen, dan kan zij met een eenvoudige verklaring volstaan.
3.†††††††† De commissie brengt binnen zes maanden haar rapport uit aan het bestuur.

Toekenning en uitreiking van prijzen

Artikel 7

1.†††††††† De beslissing over de toekenning van de prijs berust bij het bestuur.
2.†††††††† De plechtige uitreiking van de prijs of -prijzen geschiedt op een door het bestuur aan te geven wijze. Bij de uitreiking wordt het judicium van de commissie van beoordeling bekend gemaakt.
3.†††††††† Het bestuur kan de prijs vergezeld laten gaan van een passende wisselprijs en/of herinnering.