KNVWS-logo

Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Weer- en Sterrenkunde

Naar homepage

STATUTEN

Aangenomen door de verenigingsraad van 9 april 2011, gepasseerd voor notaris mr H. Brouwer, Groningen, 14 april 2011, van kracht vanaf de volgende dag. De volgende weergave is conform de akte.
Het predicaat Koninklijk werd door Mw.mr. M.N. Kallen-Morren, plaatsvervangend Commissaris der Koningin van de provincie Utrecht, aan de vereniging uitgereikt op het symposium van 5 oktober 2002 in Groningen (Zenit november 2002, 479). Het bestuur had in het kader van het honderdjarig bestaan in 2001 een verzoek ingediend, en Hare Majesteit Koningin Beatrix verleende het predicaat bij besluit van 10 juni 2002. De vereniging ontving daarbij een oorkonde en een beschikking.

STATUTEN:
NAAM
, ZETEL, DUUR
Artikel 1
1. De vereniging draagt de naam "Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Weer- en
Sterrenkunde"
, hierna te noemen de KNVWS.
2. De KNVWS heeft haar zetel in Utrecht.
Artikel 2
1. De Nederlandse Vereniging voor Weer- en Sterrenkunde, oorspronkelijk opgericht de
eerste september negentienhonderd één, is sedert de eerste januari negentienhonderd
acht en zeventig aangegaan voor onbepaalde tijd.
2. Volgens beschikking van H.M. de Koningin van tien juni tweeduizend twee en
bijbehorende bepalingen ontving de KNVWS het predicaat Koninklijk voor een periode
van vijfentwintig jaar.
Artikel 3
Het verenigingsjaar, tevens boekjaar, valt samen met het kalenderjaar.
DOEL EN MIDDELEN
Artikel 4
1. De KNVWS heeft ten doel het beoefenen en het verbreiden van de weer- en
sterrenkunde in populairwetenschappelijke zin.
2. De KNVWS tracht haar doel te bereiken door:
a. het verlenen van medewerking aan het uitgeven van een tijdschrift;
b. het stimuleren van activiteiten van de organisaties die gewoon lid zijn van de
KNVWS;
c. het organiseren van bijeenkomsten tot het houden van voordrachten en
gedachtewisselingen;
d. het bevorderen van waarnemingen en onderzoek door personen die lid zijn van of
zijn aangesloten bij de organisaties bedoeld onder b;
e. het samenwerken met soortgelijke organisaties in binnen- en buitenland;
f. het bevorderen van samenwerking met de professionele weer- en sterrenkunde;
g.
andere wettige middelen.
Artikel 5
De KNVWS verenigt organisaties die instemmen met haar doel, en de personen die daar lid
van zijn of er bij zijn aangesloten.
LIDMAATSCHAP EN AANGESLOTEN PERSONEN
Artikel 6
1. De KNVWS kent leden en donateurs.
2. Leden worden onderscheiden in:
a. gewone leden;
b. buitengewone leden;
c.
ereleden.
3. Gewone leden kunnen zijn de volgende voor een doel verwant aan dat van de KNVWS
naar Nederlands recht opgerichte rechtspersonen zonder winstoogmerk: een bij de
Kamer van Koophandel ingeschreven vereniging met op schrift gestelde statuten, met
beperkte dan wel met volledige rechtsbevoegdheid, of een stichting.
De statuten en handelingen van een gewoon lid mogen niet in strijd zijn met de statuten
van de KNVWS.
4. Buitengewone leden kunnen zijn (organen van) rechtspersonen die bij de Kamer van
Koophandel zijn ingeschreven.
5. Ereleden zijn natuurlijke personen die wegens bijzondere verdiensten op voordracht van
het bestuur door de ledenvergadering als zodanig zijn benoemd.
6. Donateurs zijn natuurlijke – of rechtspersonen die de KNVWS steunen met een door het
bestuur vast te stellen minimumdonatie, zonder daarvoor op rechten aanspraak te
kunnen maken.
7. Bij de KNVWS aangesloten personen zijn de leden van een vereniging die gewoon lid is
van de KNVWS en de aangesloten personen, anders dan uitsluitend donateurs, bij een
stichting die gewoon lid is van KNVWS en die als zodanig bij deze stichting zijn
geregistreerd.
8. Overal waar in deze statuten wordt gesproken van leden zijn daaronder alle categorieën
van leden begrepen tenzij het tegendeel uitdrukkelijk blijkt.
NADERE REGELS LEDEN
Artikel 7
1. Een rechtspersoon die lid wil worden meldt zich aan bij het bestuur van de KNVWS.
2. Een rechtspersoon die gewoon lid wil worden overlegt zijn statuten,
bestuurssamenstelling
en een beschrijving van zijn activiteiten.
3. Het bestuur van de KNVWS controleert de vereisten voor het lidmaatschap en beslist
over toelating als lid.
4. Tegen het besluit van het bestuur een rechtspersoon niet als lid aan te nemen kan
beroep worden ingesteld bij de ledenvergadering.
5. Een gewoon lid mag in of bij zijn naam aangeven dat hij lid is van de KNVWS,
desgewenst
met het woord "afdeling (volgt aanduiding van de regio)" of het woord
"werkgroep (volgt aanduiding van het onderwerp van de activiteit)".
6. Het bestuur van de KNVWS kan de oprichting van een vereniging of stichting
bevorderen.
7. Een gewoon lid zendt gewijzigde statuten binnen twee weken nadat zij ingaan toe aan
de KNVWS. Een gewoon lid zendt na een wijziging in gegevens van zijn bestuur of van
bestuursleden binnen twee weken de nieuwe gegevens aan de Kamer van Koophandel
en aan de KNVWS.
8. Het huishoudelijk reglement kan nadere verplichtingen bevatten van leden, zoals
rapportage. Op niet naleving van deze verplichtingen kan de ledenvergadering sancties
stellen.
EINDE LIDMAATSCHAP
Artikel 8
1. Het (buiten-)gewone lidmaatschap eindigt door:
a. ontbinding van de rechtspersoon;
b. opzegging door het lid;
c. opzegging namens de KNVWS door het bestuur;
d.
ontzetting door de ledenvergadering.
2. Het erelidmaatschap eindigt door:
a. overlijden van het erelid;
b. opzegging door het erelid;
c. opzegging namens de KNVWS door de ledenvergadering;
d.
ontzetting door de ledenvergadering.
3. De leden 4, 7 en 11 gelden niet voor het erelidmaatschap.
4. Schorsing door het bestuur kan plaatsvinden voor zolang een lid zijn verplichtingen
jegens de KNVWS niet nakomt.
5. Opzegging namens de KNVWS kan plaatsvinden, indien aan de vereisten voor het
lidmaatschap van de KNVWS niet meer wordt voldaan of indien redelijkerwijs van de
KNVWS niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten voortduren.
6. Bij opzegging door het lid of namens de KNVWS eindigt het lidmaatschap aan het eind
van het verenigingsjaar, mits een opzeggingstermijn van ten minste zestig dagen in acht
is genomen. Een opzegging in strijd met de vorige volzin doet het lidmaatschap
eindigen aan het eind van het volgende verenigingsjaar. Het lidmaatschap kan, in
afwijking van het hiervoor bepaalde, met onmiddellijke ingang door het lid of namens de
KNVWS worden opgezegd, indien van het lid, onderscheidenlijk van de KNVWS,
redelijkerwijs
niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
7. Een opzegging namens de KNVWS wordt betrokkene zo spoedig mogelijk schriftelijk
meegedeeld, met opgaaf van redenen en vermelding van de beroepsmogelijkheid. Hij
kan, binnen dertig dagen na ontvangst van de kennisgeving van het besluit, in beroep
gaan bij de ledenvergadering. De ledenvergadering beslist op het beroep in de
eerstvolgende vergadering nadat het beroep is ingesteld. Het bestuur deelt onmiddellijk
aan de betrokkene de uitspraak op het beroep mee. Bij opzegging van het lidmaatschap
met onmiddellijke ingang is het lid tijdens de beroepstermijn en tijdens de behandeling
van het beroep geschorst.
8. Ontzetting vindt plaats door de ledenvergadering op voordracht van het bestuur.
Ontzetting kan slechts plaatsvinden indien het lid handelt in strijd met de statuten,
reglementen
of besluiten van de KNVWS of de KNVWS op onredelijke wijze benadeelt.
Het bestuur beslist tot het doen van een voordracht op grond van het rapport van een
door hem in te stellen onafhankelijke onderzoekscommissie. Het bestuur stelt het
betrokken lid in de gelegenheid een commissielid voor te dragen.
9. Een besluit tot ontzetting behoeft ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen.
10. Een besluit tot ontzetting wordt betrokkene zo spoedig mogelijk schriftelijk meegedeeld.
11. Ook indien het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft de
jaarlijkse contributie voor het geheel verschuldigd.
BATEN
Artikel 9
1. De baten van de KNVWS kunnen bestaan uit:
a. contributies van leden;
b. erfstellingen, legaten, schenkingen;
c. donaties;
d. subsidies;
e. revenuen van beleggingen;
f. rente;
g.
andere baten.
2. De leden zijn verplicht de door de ledenvergadering vastgestelde contributie binnen de
daarvoor gestelde termijn te voldoen. De ledenvergadering kan een gedifferentieerde
contributieregeling vaststellen.
3. Ereleden zijn vrijgesteld van het betalen van contributie.
4. Het bestuur is bevoegd gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot het
betalen van contributie te verlenen.
LEDENVERGADERING
Artikel 10
1. De algemene vergadering van de KNVWS, in deze statuten genaamd de
ledenvergadering, bestaat uit afgevaardigden van gewone leden. Zij kunnen een of twee
bestuursleden of door het bestuur gemachtigden afvaardigen.
2. De ledenvergadering heeft alle bevoegdheden die niet door de wet of de statuten aan
andere organen zijn opgedragen.
3. Een afgevaardigde mag in een vergadering slechts één gewoon lid vertegenwoordigen.
4. Ereleden en delegaties van een of twee personen van buitengewone leden hebben
toegang tot de vergadering van de ledenvergadering en mogen daar ook het woord
voeren. Met toestemming van de voorzitter geldt dit ook voor speciaal genodigden.
JAARVERGADERING
Artikel 11
1. In het tweede kwartaal van elk kalenderjaar wordt de jaarvergadering van de
ledenvergadering gehouden.
2. Op de agenda voor de jaarvergadering staan in elk geval de volgende punten:
a. de notulen van de vorige vergadering;
b. het jaarverslag van de secretaris;
c.
het verslag van de penningmeester en de jaarrekening van het afgelopen boekjaar.
Wordt omtrent de getrouwheid van deze stukken niet overlegd een verklaring
afkomstig van een accountant, dan benoemt de ledenvergadering jaarlijks een
kascommissie. De kascommissie onderzoekt de stukken en brengt aan de
ledenvergadering verslag uit.
d. kwijting en decharge van de bestuurders voor het door hen (in het desbetreffende
boekjaar) gevoerde beleid, voor zover van dat beleid uit de jaarrekening blijkt of dat
beleid aan de ledenvergadering bekend is gemaakt;
e. de begroting voor het lopende jaar;
f. de door de statuten of reglementen voorgeschreven verkiezingen, waaronder de
verkiezing van bestuursleden, leden van de kascommissie of andere functionarissen;
g.
het beleidsplan van het bestuur.
VERGADERINGEN VAN DE LEDENVERGADERING
Artikel 12
1. Behalve de in het vorige artikel bedoelde jaarvergadering schrijft het bestuur een
vergadering van de ledenvergadering uit:
a. zo dikwijls het bestuur dat wenselijk acht;
b.
zo dikwijls ten minste één zesde gedeelte van de gewone leden dit schriftelijk aan
het bestuur verzoeken, onder opgaaf van de te behandelen onderwerpen.
2. Indien het bestuur aan het verzoek, bedoeld in het eerste lid, onder b, niet binnen
veertien dagen na de ontvangst ervan gevolg heeft gegeven, zodanig dat de
vergadering binnen zeven weken na de ontvangst van het verzoek kan worden
gehouden of zodanig dat de onderwerpen zijn toegevoegd aan een vergadering met
een reeds vastgestelde datum binnen twintig weken, dan kunnen de verzoekers zelf een
vergadering van de ledenvergadering uitschrijven.
3. Voor de jaarvergadering als bedoeld in artikel 11 en voor de in dit artikel genoemde
vergaderingen van de ledenvergadering wordt de oproeping met bijlagen ten minste drie
weken tevoren per post of e-mail gestuurd aan de besturen van de leden en aan de
ereleden.
4. De oproepingen bevatten de te behandelen onderwerpen. Een voorstel over het
huishoudelijk reglement wordt volledig en met een toelichting bij de oproeping vermeld.
De vergaderdatum, plaats en tijd en zo mogelijk ook de te behandelen onderwerpen
worden ook gepubliceerd in een voor de leden algemeen toegankelijk medium
5. De vergadering van de ledenvergadering wordt geleid door de voorzitter van het bestuur
of, bij diens ontstentenis of afwezigheid, door zijn plaatsvervanger, met dien verstande
dat ingeval van ook diens ontstentenis of afwezigheid de vergadering zelf in haar leiding
voorziet.
6. Elke afvaardiging van een gewoon lid heeft in de ledenvergadering één stem.
INDIENEN VAN VOORSTELLEN
Artikel 13
1. In de vergadering van de ledenvergadering kunnen uitsluitend voorstellen in stemming
komen, die verband houden met onderwerpen die volgens artikel 12 ter kennis zijn
gebracht.
2. Voorstellen kunnen worden ingediend door:
- het bestuur,
-
een gewoon lid.
3. Voorstellen van gewone leden legt het bestuur voor aan de eerstvolgende vergadering
van de ledenvergadering met inachtneming van artikel 12, derde en vierde lid.
BESTUUR
SAMENSTELLING
Artikel 14
1. Het bestuur bestaat uit ten minste vijf personen die door de ledenvergadering worden
benoemd uit de personen bedoeld in artikel 6 lid 7.
2. Voor elke vacature maakt het bestuur een aanbeveling op van ten minste één
kandidaat, welke aanbeveling bij de oproeping wordt vermeld. Ten minste vijf gewone
leden kunnen tezamen voor elke vacature een andere kandidaat stellen, mits zij uiterlijk
zeven dagen voor de vergadering daarvan schriftelijk opgaaf doen aan de secretaris,
die
daarvan uiterlijk bij het begin van de vergadering mededeling doet. Kandidaatstelling
kan slechts plaatsvinden, indien de betrokkene zich daarmee vooraf schriftelijk akkoord
verklaart.
3. Het dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter, de secretaris en de penningmeester. Zij
worden door de ledenvergadering gekozen uit de meerderjarige leden van het bestuur.
4. Elk bestuurslid kan, ook indien hij voor een bepaalde tijd is benoemd, te allen tijde door
de ledenvergadering worden ontslagen of geschorst. Een schorsing die niet binnen drie
maanden wordt gevolgd door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die
termijn.
5. Elk bestuurslid treedt uiterlijk na een bij huishoudelijk reglement te bepalen periode na
zijn benoeming af en is onmiddellijk herkiesbaar.
6. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts:
a. doordat het lid niet meer is aangesloten bij de KNVWS in de zin van artikel 6 lid 7;
b. doordat het lid onder curatele wordt gesteld;
c. doordat voor het lid een bewindvoerder wordt benoemd;
d. door verklaring in staat van faillissement of verlening van surseance van betaling, of
van toepassing verklaring van de schuldsaneringsregeling;;
e. doordat het lid schriftelijk bedankt.
7. Ook indien het bestuur niet voltallig is, vormen de in functie zijnden een bevoegd
bestuur.
8. Een bestuurslid van de KNVWS kan niet optreden als afgevaardigde van een gewoon
lid in de ledenvergadering.
VERTEGENWOORIDGING
Artikel 15
De KNVWS wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door het bestuur, of door:
a. hetzij de voorzitter en de secretaris gezamenlijk;
b. hetzij de voorzitter en de penningmeester gezamenlijk;
c.
hetzij de secretaris en de penningmeester gezamenlijk.
BEVOEGDHEDEN
Artikel 16
1. Het bestuur is belast met het besturen van de KNVWS en heeft alle daaruit
voortvloeiende of daarmede samenhangende bevoegdheden, daaronder met name
begrepen de uitvoering van besluiten van de ledenvergadering en de zorg voor naleving
van statuten en reglementen van de KNVWS.
2. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn
taak te laten uitvoeren door een of meer commissies, die door hem worden benoemd.
3. Het bestuur is, met goedkeuring van de ledenvergadering, bevoegd te besluiten tot:
- het aangaan van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van
registergoederen,
-
het sluiten van overeenkomsten waarbij de KNVWS zich als borg of hoofdelijk
medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt, of zich tot
zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt.
Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden geen beroep worden
gedaan.
4. De aanvaarding van erfstellingen kan slechts plaatsvinden onder het voorrecht van
boedelbeschrijving.
REKENING EN VERANTWOORDING
Artikel 17
De penningmeester stelt jaarlijks voor vijftien april een jaarrekening op en zendt daarvan
aan elk bestuurslid een afschrift en indien van toepassing volgens artikel 11 samen met een
afschrift van het accountantsrapport.
STEMMINGEN
Artikel 18
1. De ledenvergadering kan alleen besluiten nemen, indien ten minste een derde van de
gewone leden vertegenwoordigd zijn.
2. Is het vereiste minimumaantal gewone leden niet vertegenwoordigd, dan kan een
besluit worden genomen in een volgende vergadering, waarbij geen minimumaantal
geldt, mits het voorstel niet is gewijzigd en die volgende vergadering ten minste vijf
weken na de eerste wordt gehouden.
3. Besluiten van ledenvergadering en bestuur worden, voor zover in deze statuten niet
anders is bepaald, genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
Blanco stemmen en ongeldige stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.
4. Indien geen enkele stemgerechtigde deelnemer stemming vraagt over een voorstel, is
het aangenomen met algemene stemmen.
5. Behoudens het vierde lid wordt over personen schriftelijk gestemd en over zaken bij
handopsteken, door het tonen van stemkaarten of mondeling. Of een stemming
personen of zaken betreft, wordt bepaald door de voorzitter van de vergadering. De
schriftelijke stemming kan in het huishoudelijk reglement nader worden geregeld.
6. Bij staking van stemmen over zaken brengt het bestuur van de KNVWS bij monde van
de voorzitter of zijn vervanger een stem uit.
7. Indien bij stemming over personen niemand de volstrekte meerderheid krijgt, worden de
volgende situaties onderscheiden:
a. een persoon krijgt het hoogste aantal stemmen en een persoon krijgt het op een na
hoogste aantal stemmen;
b. een persoon krijgt het hoogste aantal stemmen en twee of meer personen krijgen het
op een na hoogste aantal stemmen;
c. twee of meer personen krijgen het hoogste aantal stemmen;
d.
allen krijgen een gelijk aantal stemmen.
8. Tussen de personen, bedoeld in het zevende lid, wordt opnieuw gestemd. Wie de
meeste stemmen krijgt, is gekozen. Bij staken van stemmen wordt tussen deze
personen opnieuw gestemd waarbij ook de voorzitter of zijn vervanger een stem
uitbrengt. De uitslag wordt volgens het zevende lid bepaald.
HUISHOUDELIJK REGLEMENT
Artikel 19
De ledenvergadering kan een huishoudelijk reglement of een of meer andere reglementen
vaststellen. Een reglement mag geen bepalingen bevatten, die in strijd zijn met deze
statuten of met de wet.
STATUTENWIJZIGING
Artikel 20
1. De ledenvergadering kan besluiten tot wijziging van de statuten, mits met een
meerderheid van twee derden van de uitgebrachte stemmen, in een daartoe
uitdrukkelijk bijeengeroepen vergadering, waarin ten minste twee derden van de
gewone leden vertegenwoordigd moeten zijn.
2. Is het vereiste minimumaantal gewone leden niet vertegenwoordigd, dan kan over het
voorstel tot statutenwijziging een besluit worden genomen in een volgende vergadering,
waarbij
geen minimumaantal geldt. Vereist is ook dan een meerderheid van ten minste
twee derden van de uitgebrachte stemmen. Voorts mag het voorstel niet zijn gewijzigd
en moet die volgende vergadering ten minste vijf weken na de eerste worden gehouden.
3. Bij de oproeping tot een vergadering waarin zal worden besloten tot statutenwijziging,
wordt
de tekst van de voorgestelde wijziging met een toelichting vermeld.
4. De gewijzigde statuten treden in werking met ingang van de dag na het passeren van
de notariële akte. Tot het laten passeren van deze akte is ieder bestuurslid bevoegd.
ONTBINDING
Artikel 21
1. De ledenvergadering kan besluiten tot ontbinding van de KNVWS.
2. Artikel 20, eerste en tweede lid, is van overeenkomstige toepassing.
3. Bij ontbinding vindt liquidatie plaats door het bestuur, tenzij de ledenvergadering anders
besluit.
4. De statuten blijven voor zover mogelijk van kracht.
5. Een eventueel liquidatiesaldo wordt gebruikt voor een of meer door de ledenvergadering
te bepalen doelen in overeenstemming met het doel van de KNVWS.
NIET VOORZIENE GEVALLEN
Artikel 22
1. In alle gevallen waarin de statuten, de wet of het huishoudelijk reglement niet voorzien,
beslist
het bestuur.
2. In de in het eerste lid bedoelde gevallen kan een belanghebbende binnen dertig dagen
na het bekend worden van de beslissing in beroep gaan bij de ledenvergadering.

OVERGANGSBEPALINGEN
Artikel 23
Bij het in werking treden van de gewijzigde statuten zijn de door KNVWS schriftelijk erkende
verenigingen (afdeling/werkgroepen) gewone leden van de KNVWS. Het lidmaatschap van
de natuurlijke personen die tot de onderhavige statutenwijziging gewone leden waren van
de KNVWS, eindigt met ingang van het in werking treden van de gewijzigde statuten.