KNVWS-logo

Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Weer- en Sterrenkunde

Naar homepage
Secretariaat KNVWS: Drs. J.A. de Boer, Prinses Irenelaan 1, 9765 AL Paterswolde. Telefoon 050 3094290, E-mail: J.A.de.Boer@rug.nl

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Aangenomen in de verenigingsraad van 9 april 2011.

ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1
Dit reglement verstaat onder de statuten: de statuten van de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Weer en Sterrenkunde. De overige in dit reglement voorkomende begrippen hebben, indien deze ook voorkomen in de statuten, de betekenis die de statuten er aan geven.

LEDENVERGADERING

Gemachtigden

Artikel 2
De machtiging van niet-bestuursleden als afgevaardigde van een gewoon lid naar de ledenvergadering van de KNVWS als bedoeld in art. 10 lid 1 van de statuten is schriftelijk. Zij bevat de naam van lid, naam, adres en handtekening van de gemachtigde(n), en wordt door twee bestuursleden van het lid ondertekend. De machtiging wordt op de ledenvergadering aan het bestuur van de KNVWS overhandigd.

Schriftelijke stemming

Artikel 3
1.†††††††† Indien een schriftelijke stemming vereist is volgens de statuten, nodigt de voorzitter drie afgevaardigden uit om het stembureau te vormen, van wie een als voorzitter van het stembureau. Zij geven aan de aanwezige afgevaardigden een gewaarmerkt stembriefje en zorgen voor het ophalen en tellen van de stembriefjes.
2.†††††††† Stembriefjes zijn ongeldig, indien zij:
a.
†††††††† niet zijn gewaarmerkt;
b.
†††††††† niet verkiesbare personen vermelden;
c.
†††††††† een persoon niet duidelijk aanwijzen;
d.
†††††††† niet het vereiste aantal persoonsnamen bevatten;
e.
†††††††† zijn ondertekend.
3.†††††††† Bij twijfel over de geldigheid van een stembriefje beslist de voorzitter van het stembureau.
4.†††††††† Het stembureau brengt zijn bevindingen ter kennis van de voorzitter, die de uitslag van de stemming meedeelt aan de vergadering.

BESTUUR

Aanbeveling van kandidaten

Artikel 4
Bij het opmaken van een aanbeveling voor een vacature draagt het bestuur er zorg voor dat de verschillende geledingen van de KNVWS voldoende in het bestuur zijn vertegenwoordigd.

Aftreden bestuursleden

Artikel 5
De zittingstermijn van bestuursleden is ten hoogste vier jaar. Jaarlijks stelt het bestuur het rooster van aftreden zonodig opnieuw vast.


Taakverdeling en plaatsvervanging binnen het bestuur

Artikel 6
1.†††††††† Het bestuur kan het dagelijks bestuur machtigen de KNVWS te leiden tot de volgende bestuursvergadering.
2.†††††††† Het bestuur wijst iemand uit zijn midden aan als plaatsvervanger van de voorzitter.

Taak van de secretaris en de penningmeester

Artikel 7
1.†††††††† De secretaris verzorgt bijeenroeping en verslaglegging van de vergaderingen van ledenvergadering, bestuur en dagelijks bestuur.
2.†††††††† De secretaris voert in samenwerking met de voorzitter de briefwisseling van de KNVWS. Hij verzorgt de samenstelling van het jaarverslag dat na goedkeuring door het bestuur aan de ledenvergadering wordt voorgelegd.
3.†††††††† De penningmeester regelt ontvangst en betaling van gelden door de KNVWS, voor zover door ledenvergadering of bestuur goedgekeurd. Hij regelt de financiŽle zaken tussen KNVWS en leden.
4.†††††††† De penningmeester beheert de gelden van de KNVWS en de onder beheer van de KNVWS gestelde fondsen.
5.†††††††† De secretaris ziet in samenwerking met de penningmeester toe op naleving van statuten en huishoudelijk reglement en op naleving van hetgeen is bepaald bij besluit van ledenvergadering of bestuur omtrent de relatie tussen de KNVWS enerzijds en de leden en donateurs anderzijds.

Bestuursvergaderingen

Artikel 8
1.†††††††† Het bestuur vergadert zo dikwijls de voorzitter of een bestuurslid dit wenselijk acht.
2.†††††††† De oproeping tot de bestuursvergadering vindt plaats schriftelijk of mondeling.
3.†††††††† De oproeping bevat de te behandelen onderwerpen.
4.†††††††† De termijn van oproeping is ten minste vijf dagen, die van oproeping en die van vergadering niet meegerekend.
5.†††††††† Elk lid van het bestuur heeft ťťn stem.
6.†††††††† De vergaderingen worden geleid door de voorzitter of bij diens ontstentenis of afwezigheid door zijn plaatsvervanger, met dien verstande dat ingeval van ook diens ontstentenis of afwezigheid de vergadering zelf in haar leiding voorziet.
7.†††††††† Het bestuur kan ook besluiten zonder een vergadering te houden, met dien verstande dat dan een besluit alleen wordt geacht te zijn genomen, indien alle leden van het bestuur zich aantoonbaarvoor het voorstel hebben uitgesproken. Zulke besluiten worden aan de notulen toegevoegd.

Kosten van het bestuur

Artikel 9
Bestuursleden ontvangen volledige vergoeding voor de door hen ten bate van de KNVWS in redelijkheid gemaakte kosten.

LEDEN

Toetreding als lid

Artikel 10
Een besluit over toelating als lid wordt aan het bestuur van de rechtspersoon schriftelijk meegedeeld.

Administratieve gegevens

Artikel 11
1.†††††††† Elk bestuur van een gewoon lid is verplicht uiterlijk 28 februari van ieder jaar aan de secretaris van de KNVWS te zenden:
a.
†††††††† het jaarverslag van de secretaris of een ander vergelijkbaar document met hierin onder andere het aantal aangesloten personen per 31 december van het voorafgaande jaar; Zo mogelijk wordt aangegeven welk deel daarvan junior of senior is en de leeftijdsgrenzen die daarbij gelden;
b.
†††††††† zijn samenstelling.
2.†††††††† Indien de statuten van een gewoon lid worden gewijzigd, zendt haar bestuur een exemplaar aan de secretaris van de KNVWS.

VERENIGINGSPUBLIKATIES

Inhoud tijdschrift

Artikel 12
1.†††††††† Het in de statuten bedoelde tijdschrift bevat hoofdzakelijk populair wetenschappelijke artikelen over weerkunde of sterrenkunde.
2.†††††††† Ook kunnen worden opgenomen artikelen over verwante zaken of mededelingen van de KNVWS of van gewone leden.

Sterrengids

Artikel 13
De KNVWS streeft er naar elk jaar een sterrengids uit te laten geven, die tegen verlaagd tarief voor bij KNVWS aangesloten personen verkrijgbaar is

FONDSEN

Mogelijkheid tot instelling

Artikel 14
1.†††††††† De ledenvergadering kan, op voordracht van het bestuur, fondsen instellen.
2.†††††††† Het instellingsbesluit bevat een reglement waarin ten minste staan de naam, de bijdrage aan het doel van de KNVWS, een regeling van de financiŽn en de werkwijze van het fonds. Het besluit wordt als bijlage van het huishoudelijk reglement uitgegeven.